Wettelijke Verklaring

 

Welkom!

De toegang tot en het gebruik van informatie van deze website houden uw volledige aanvaarding zonder voorbehoud in van de volgende algemene voorwaarden. We hebben het recht om die algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door rechtstreeks op de website wijzigingsmeldingen te zetten of links naar dergelijke meldingen. Het wordt echter aangeraden aan de gebruiker om deze pagina regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Welke termen gebruiken we in dit reglement?
 • We gebruiken de term “Gebruiker” in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina’s en diensten, met inbegrip van de “Retailers”
 • We gebruiken de term “Retailers” in verwijzing naar handelaars die een winkel uitbaten binnen Docks Bruxsel
 • Wij gebruiken de termen “u”, “uw” en “de uwe” in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest

 

Beknopte beschrijving van de diensten die we op onze website aanbieden

De website van Docks Bruxsel heeft als doel om het shoppingcliënteel toe te laten om geïnformeerd te blijven over de nieuwsberichten en handelsaanbiedingen van het centrum en van de winkels en om te beschikken over een bundel van diensten die de toegang, de shopping, de consumptie en de vrijetijdsbestedingen faciliteren.

De gebruiker kan in het bijzonder:

 • Praktische informatie verkrijgen over het centrum, zijn diensten en de merken (tekens/namen/uithangborden)
 • Toegang krijgen tot de nieuwsberichten en handelsaanbiedingen van de merken
 • Lid worden door een account aan te maken en zijn persoonlijke pagina instellen om zijn merken van voorkeur te volgen en geïnformeerd te worden in functie van zijn interesses

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de pagina’s zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht voor de hele wereld. Geen van deze rechten worden overgedragen op een gebruiker van deze website. U kunt gebruik maken van deze website om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website zijn van harte welkom. Evenwel, erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk, de “Informatie”), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina’s de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina’s worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

Als gebruiker van deze website bent u verantwoordelijk voor uw eigen communicatieberichten en de gevolgen van het posten ervan. Daarom, doe geen van de volgende dingen: ons materiaal toezenden dat auteursrechtelijk beschermd is, tenzij u de eigenaar van het auteursrecht bent of dat u de toestemming van de eigenaar van het auteursrecht heeft ontvangen om het te posten; materiaal zenden dat handelsgeheimen onthult, tenzij u de eigenaar bent of de toestemming van de eigenaar hebt gekregen; materiaal zenden dat enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht of enig recht op Privacy of publiciteit van anderen schendt; materiaal zenden dat obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk of gênant is voor een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit; seksueel expliciete beelden zenden; advertenties of sollicitaties voor een bedrijf sturen; kettingbrieven sturen of piramidespelen of een andere persoon hinderen.

Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website en pagina’s op eigen risico. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de beschikbare diensten op de website.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze websites en pagina’s te leveren en we kunnen deze informatie veranderen en updaten van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin, geven wij en derde partijen vermeld op deze site en pagina’s geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website en pagina’s en / of de juistheid, redelijkheid, up to date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en pagina’s en we wijzen elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan in verband met het gebruik van deze website of pagina’s.

We behouden ons het recht voor om op ieder moment en om eender welke reden, de toegang tot de hele of een gedeelte van de website te wijzigen of tijdelijk of permanent te onderbreken, en dit zonder u vooraf te moeten inlichten. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden aan een wijziging, schorsing of onderbreking van de site.

U krijgt toegang tot andere websites via deze website en deze pagina’s. We geven geen enkele garantie van welke aard dan ook over de inhoud van websites en pagina’s van derden of de overeenstemming ervan met de geldende wetten en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een site en pagina’s van derden.

Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ’s) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv., waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage geplaatst door de gebruiker (bvb. foto’s), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

De gebruiker verbindt zich ertoe om geen afbreuk te doen aan het beeld, de belangen en de rechten van Docks Bruxsel of NEG NV of een derde.

De gebruiker verbindt zich ertoe om erover te waken om geen afbreuk te doen aan de goede werking van de website en aan het geheel van applicaties of informatie verbonden met de website.

De gebruiker verbindt zich ertoe om alle geldende wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina’s, geeft de gebruiker ons definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ons recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina’s geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

 

Verwerking van persoonsgegevens

We zullen de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken in het kader van zijn gebruik van de site maar ook in het kader van de mobiele applicatie en van andere digitale communicatiemiddelen van Docks Bruxsel en voor direct marketing doeleinden. De gebruiker heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

De gegevens van de gebruikers kunnen worden overgemaakt aan partners van onze groep om de gebruikers geïnformeerd te houden over hun producten en diensten, onder andere via direct marketing.

De gebruiker heeft een recht op toegang, verzet, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn recht uitoefenen door naar het volgende adres te schrijven: Quai des Usines, 163 / Bte 15 , 1000 Bruxelles, Belgium, of naar het volgende e-mailadres: info@docksbruxsel.be

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Charleroi, die het Belgisch recht zullen toepassen.

Hoe ons te bereiken?

Voor meer informatie of vragen over onze Wettelijke Verklaring, neem dan contact op: NEG NV Werkhuizenkaai, 163, bus 15, 1000 Brussels BTW BE 402.620.868. E-mail: info@docksbruxsel.be

Docks BOOST retailer participation Terms and Conditions 

 1. Docks BOOST is a programme owned and operated by Nouveaux Entrepôts et Garages, a company incorporated under Belgian law having its registered office at 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 163, box 15 and registered under number 0402.620.868 which owns and manages Docks Bruxsel Shopping Centre (hereafter ‘Docks Bruxsel’). By participating within the Docks BOOST programme, all retailers present at the Docks Bruxsel Shopping Centre (hereafter the ‘Retailer’) agree to the following terms and conditions.

 2. Docks BOOST communications will only act as the channel to communicate and promote the offers of the Retailer. By participating in the Docks BOOST program, the Retailer agrees that all offers promoted by Docks BOOST are the sole responsibility of the Retailer and that the Retailer has to manage and ensure that these offers are compliant with both these terms and conditions and Belgian law.
 3. In order to guarantee such compliance with Belgian law, the Retailer agrees to sign a participation form which confirms the offer, information and supporting terms and conditions provided to Docks Bruxsel. Docks Bruxsel will also sign the participation form, in which it agrees to communicate the offer as agreed with the particular Retailer.
 4. The Retailer will establish the value, redemption mechanic, length of time and qualification rules for their submitted offers. The Retailer agrees to provide these terms and conditions in advance to Docks Bruxsel for review. The approval of Docks Bruxsel of these terms and conditions does not in any way shift the responsibility for the offers for which the Retailer is exclusively responsible.
 5. The participating Retailer has the right to remove its offer once he has given 14 days’ notice of such removal to Docks Bruxsel. However, all offers awarded up until that date must be honoured until their expiry.
 6. The Retailer agrees that Docks Bruxsel shall not be liable, in contract or tort (including negligence), or the breach of statutory duty or any other way, for the loss or damage howsoever arising suffered by any person/s suffered directly or indirectly from participating in this program. If any customer or third party would hold Docks Bruxsel liable, the Retailer agrees to indemnify Docks Bruxsel at its first request.