Wedstrijdreglement Docks Bruxsel ‘Spring Shopping with Made By F. and Jan Van Eldere’

 

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NEG SA Quai des Usines 163 Bte 15, 1000 Brussel.

 

Artikel 2 – Duur van de wedstrijd

De wedstrijd vindt plaats van 25 maart 2019 t.e.m. 8 april 2019.

 

Artikel 3 – Prijs van de wedstrijd

De prijs van de wedstrijd is 2 keer 1 cadeaukaart ter waarde van €1.000 om te spenderen bij de handelaars in Docks Bruxsel. Deze cadeaukaart is 1 jaar geldig in elke winkel, restaurant of bar in Docks Bruxsel. De prijs kan in geen geval geruild worden voor een ander voorwerp of een andere prestatie, wat de waarde hiervan moge zijn, noch voor geld.

 

Artikel 4 – Deelnamewijze

Gedurende de periode vermeld in artikel 2 kan de bezoeker deelnemen aan de wedstrijd door een foto te posten op zijn/haar openbaar Instagramkanaal terwijl hij/zij aan het shoppen is in Docks Bruxsel. Voor een geldige deelname moet de deelnemer deze foto op zijn/haar openbaar Instagramkanaal publiceren met de hashtags #DocksXJanVanEldere of #DocksXMadeByF, #DocksIsFashion en #DocksBruxsel. Bovendien moet de deelnemer ook @DocksBruxsel volgen op Instagram.

Foto’s die buiten de hierboven vermelde periode worden gepubliceerd, zullen onontvankelijk verklaard worden.

 

Artikel 5 – Deelnemers

Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van de organisator, of van een van de aan deze onderneming verbonden vennootschappen, van een van hun reclamebureaus, alsook hun familieleden.

De deelname is persoonlijk en individueel. De organisator behoudt zich het recht om een deelnemer of een deelname aan de wedstrijd te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat de deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de leden van een club of enige andere vereniging te verhogen.

Bovendien is de wedstrijd alleen toegankelijk voor personen die de leeftijd van dertien (13) jaar en meer hebben bereikt op 25 maart 2019, en die officieel gedomicilieerd zijn in België. Iedere deelnemer moet een geldig e-mailadres en een postadres opgeven.

 

Artikel 6 – Bedrog of manipulatie

Alle methodes van vervalsing of bedrog leiden tot de intrekking van de deelname aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig reglement, zonder dat de deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de organisator.

Elke deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de wedstrijd.

 

Artikel 7 – Winnaar van de wedstrijd

Om een cadeaukaart te winnen, moet de deelnemer een foto posten op zijn of haar eigen openbaar Instagramkanaal. De winnaars worden door Jan Van Eldere/Made By F. willekeurig gekozen.

Belangrijk: winnaars kunnen in de loop van de wedstrijd slechts eenmaal 1 cadeaukaart winnen. Een winnaar kan niet tweemaal winnen.

 

Artikel 8 – Opvragen van het reglement

Over deze wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: NEG SA Quai des Usines 163 Bte 15, 1000 Brussel.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, stelt de organisator de deelnemers ervan in kennis dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, in hun bestanden worden opgenomen.

Die gegevens zullen door de organisator verwerkt worden in het kader van de wedstrijd, het klantenbeheer, marktstudies en om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes te voeren. Indien de deelnemer dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan hij dat via e-mail of per brief te kennen geven. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor de individualisering van de reclame op de website https://www.facebook.com/DocksBruxsel/?fref=ts en op alle andere websites van de organisator. Iedere deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te zien en te corrigeren, alsook het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor rechtstreekse marketing doeleinden.

 

Artikel 10 – Andere bepalingen

De organisator behoudt zich het recht de wedstrijd en/of het verloop ervan en/of dit reglement te wijzigen indien omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elke situatie die niet uitdrukkelijk wordt voorzien in dit reglement zal door de organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de organisator, die als definitief en onherroepelijk moet worden aangenomen.

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement zonder voorbehoud wordt aanvaard. Iedere deelnemer die een van de bepalingen van het onderhavige reglement overtreedt, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

 

Artikel 11 – Klachten

Elke klacht moet schriftelijk worden geadresseerd voor 6 april 2019 aan de organisator. Na deze datum zal geen enkele klacht meer worden aanvaard.

 

Artikel 12 – Geschillen

Onderhavig reglement en wedstrijd vallen onder het Belgisch recht. In geval van onenigheid van welke aard ook die in het bijzonder zou kunnen ontstaan uit de toepassing of de interpretatie van huidig reglement, zullen de partijen zich inspannen om hun geschil minnelijk te regelen, in dien verstande dat geen enkele onenigheid zal toegelaten worden op de modaliteiten van de wedstrijd, op de resultaten, op de winsten na 6 april 2019.

Behalve in geval van manifeste fouten, wordt er overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit de systemen van de wedstrijd van de organisator en de ondernemingen die tussenkomen voor haar rekening, bewijskracht hebben in alle geschillen wat betreft de elementen inzake verbinding en de informatica verwerking van deze inlichtingen inzake de wedstrijd.